حق الناس

 


یادمان باشد که حق الناس همیشه پول نیست 
گاهی دل است دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم. 
دلی که باید میدادیم و ندادیم .. 
دلی که امید وارکردیم و ناامید کردیم . 
دلی را که شکستیم و رها کردیم. 
دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم 
خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمیگذرد. 
بیایید حواسمان باشد که با این زبان میشود مسخره کرد و با همین زبان میتوان روحیه داد. 
با این زبان میتوان ایراد گرفت و با همین زبان میشود تعریف کرد. 
با این زبان میتوان دل شکست وبا همین زبان میشود دلداری داد. 
با این زبان میشود آبرو برد و با همین زبان میشود جدایی انداخت .. 
با همین زبان میشود اتش زد و با همین زبان میشودآتش را خاموش کرد. 
حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیم 
بیا ارزش اینها را بدانیم که فردا در محضر خدا حق الناسی برگردنمان نباشد که اگر هست در همین دنیا تسویه کنیم...............

/ 2 نظر / 30 بازدید
سارا

عالی بود ، ممنون بخاطر نکته ی مهمی که یااوری کردید

پناهنده

تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمیباشد