تست هوش جالب

من خودم اواین بار تونستم حلش کنم 

شما چی؟

2 + 3 = 10
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
8 + 4 = 96
آنگاه:
9 + 7 =؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
به من بگید هاتف

مطالب قبلی را هم که نخونده بودمشون خوندم . همگی زیبا و جالب اند . [گل]

قارداش

این ک کار نداشت میشد 144. البته باید انحراف معیار را درست حساب کنی بعد واریانس و انتگرال دوگانه را هم ک حساب کنی میشه 14 که باید برای اینکه من از انتگرال جز ب جز استفاده کردم ضرب در 10 کنیم که میشه 144. به همسن راحتی. ادامه شعر را کی بلده؟ اوشاق اگر مدیرینی گریدی؟ .....................................................[قهقهه]

رحمان

میشه 144 مهندس قارداش زحمتشا کشیده بود دیگه شبه خوب نیست زیادم از ذهن کار بکشیم اون دنیا جلومونا میگیرها...