جزوات درسی مهندسی نرم افزار (منبع : وبلاگ آقای سعدی همتی)

مهندسی نرم افزار۱ (جزوه) حسن علی اکبرپور----------دانلود

مهندسی نرم افزار۱ (جزوه) سعید پارسا -----------------دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار آنالیز کارخانه کفش--------------دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار کتاب فروشی الکترونیکی--------دانلود

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتخاب واحد------------دانلود

آر.یو.پی(کتاب) محمد بدری--------------------------------دانلود

آر.یو.پی(جزوه) علیپور--------------------------------------دانلود

خود آموز UML در شش روز(کتاب) -------------------------دانلود

آموزش UML (جزوه) -----------------------------------------دانلود

آموزش رشنال رز(جزوه) --------------------------------------دانلود

تحلیل و طراحی شی گرا با استفاده از UML رحیمی نیاء----دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول طراحی کامپایلرها، باقری نیاء---------------------------دانلود

اصول طراحی کامپایلرها، جابری پور---------------------------دانلود

اصول طراحی کامپایلرها، پارسا -------------------------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصول طراحی پایگاه داده ها(جزوه) ،باقری نیاء -----------------دانلود

اصول طراحی پایگاه داده ها(جزوه)، معصومی------------------دانلود

اصول طراحی پایگاه داده ها(کتاب)، آیت-فراهی---------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظریه زبانها و ماشین ها(جزوه)، علامی----------------------دانلود

طراحی و پیاده سازی زبان ها(جزوه)، امام قلیزاده-----------دانلود

ساختمان داده ها(جزوه)، قدسی----------------------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیستم های عامل(جزوه)، باقری نیاء------------------------دانلود

سیستم های توزیع شده(جزوه) ،باقری نیاء------------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طراحی الگوریتم(کتاب)، نوراله-------------------------------دانلود

طراحی الگوریتم(کتاب)، CORMEN---------------------------دانلود

هوش مصنوعی(کتاب)، عسگرزاده -------------------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختمان داده ها(کتاب)، تنها-آیت---------------------------دانلود

شبکه های کامیوتری(کتاب) ،کریم زادگان--------------------دانلود

نظریه محاسبات(کتاب)، عسگرزاده -------------------------دانلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        نمونه کارنامه ارشد و ... -------------------------------------دانلود                          

                         نمونه سئولات پردازش تکاملی(Evolutionary Computing---دانلود

                         سورس کد یک پروژه گرافیکی به زبان#C---------------------دانلود  
 
                        برنامه نویسی به زبان #C(جزوه-مهندس شکاری-------------دانلود  

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسلاید های آموزشی جناب دکتر ناصر رضوی

                   پردازش تکاملی(اسلاید) ،رضوی----------------------------------دانلود

                   ساختمان گسسته(اسلاید) ،رضوی------------------------------دانلود

                  طراحی الگوریتم(اسلاید) ،رضوی----------------------------------دانلود

                  ساختمان داده ها(اسلاید) ،رضوی---------------------------------دانلود

                  هوش مصنوعی(اسلاید) ،رضوی------ ----------------------------دانلود

 
/ 0 نظر / 15 بازدید